ആശ്രയ ജനസേവനകേന്ദ്രം - Ashraya Javasevana Kendram

ദിവസേന നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള 150-ല്‍ പരം ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ

PAN CARD APPLICATION

MOBILE RECHARGE

DTH RECHARGE

ELECTRICITY BILL PAY

BROADBAND BILL PAY

WATER BILL PAY

PAN CARD APPLICATION

FLIGHT TICKETS

HOTEL BOOKINGS

HOLIDAY PACKAGES

BUS BOOKINGS

TRAIN TICKETS

MONEY TRANSFER

INSURANCE PACKAGES

MVD SERVICES

PASSPORT SERVICES

RATION CARD

VOTER ID SERVICES

FSSAI CERTIFICATE

MARRIAGE CERTIFICATE

BIRTH CERTIFICATE

DEATH CERTIFICATE

SKILL CERTIFICATE

CASTE CERTIFICATE

INCOME CERTIFICATE

NATIVITY CERTIFICATE

POSSESSION CERTIFICATE

LAND TAX PAYMENT

BUILDING TAX PAY

GST SERVICES

PHOTOCOPY SERVICES

LAMINATION SERVICES

PRINTING SERVICES

PSC SERVICES

EDUCATION SERVICES

MINI ATM SERVICES